Wiza na podstawie kursów języka polskiego

Polska jest popularna nie tylko wśród turystów, ale również wśród studentów z całego świata.

Jako szkoła wydajemy zaświadczenie o przyjęciu na kurs potrzebne do złożenia wniosku o wizę/kartę pobytu. Są tam informacje o wybranym kursie, jego terminach, poziomie, częstotliwości zajęć oraz o kwocie jaka została wpłacona w ramach kursu.

Niezbędne dokumenty będą wystawione po podpisaniu umowy ( online) i opłaceniu kursu.

Dokument ten zwykle pomaga w uzyskaniu wizy/ karty pobytu, nie daje jednak gwarancji, że każdy zapisujący się na kurs ją otrzyma. Nie wystawiamy zaproszeń.

Ponieważ przepisy imigracyjne często się zmieniają, prosimy pamiętać, że nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialność za własne aplikacje wizowe naszych studentów.

W związku z pandemią COVID-19 prosimy o sprawdzenie informacji przed dokonaniem płatności, czy Konsulat w kraju pochodzenia Studenta obecnie wydaje wizy na naukę na rocznych kursach języka polskiego w ramach kursów w prywatnej szkole językowej.

Jak uzyskać wizę na podstawie kursów języka polskiego w SVschool?

  1. Wybierz odpowiedni kurs języka polskiego
  2. Wypełnij formularz rejestracyjny
  3. Zapłac zaliczkę ( 50% kosztów kursu + opłata rejestracyjna)
  4. Wyślij nam potwierdzenie płatności i zeskanowaną kopię paszportu.
  5. SVschool wystawi komplet dokumentów: Potwierdzenie przyjęcia na kurs oraz program kursu.
  6. Złóż komplet wymaganych dokumentów w konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w swoim kraju.

W przypadku, gdy Słuczacz nie otrzyma wizy, która umożliwi mu wjazd na teren Polski na kurs językowy organizowany przez Szkołę,Słuczacz zobowiązany jest do napisania Oświadczenia o rezygnacji i przedstawienia dokumentu potwierdzającego negatywną decyzję konsulatu o wydaniu wizy (kopia dokumentu udzielonego przez ambasadę, z wyjaśnieniem przyczyn odmowy w wydaniu wizy).

Szkoła zwróci uczestnikowi kursu uiszczoną opłatę za niewykorzystane zajęcia, które planowo odbywają się po upływie okresu wypowiedzenia (90 dni), pomniejszoną o wydatki poniesione przez Szkołę na poczet przygotowania i zorganizowania kursu (150 zł).

Wszystkie zwroty zostaną przetworzone w ciągu 90 dni roboczych od daty rezygnacji, pod warunkiem, że Słuchacz podał następujące informacje wymagane do przetworzenia przelewu bankowego: Imię właściciela konta, Adres posiadacza rachunku, IBAN, BIC, Nazwa banku i adres oddziału.

Jaki rodzaj wizy wybrać?

WIZA KRÓTKOTERMINOWA SCHENGEN

Możesz ubiegać się o wizę Schengen, jeśli wybierzesz Intensywny, Średnio-intensywny, Semestralny lub kurs Weekendowy.

Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

WIZA KRAJOWA

Jeśli wybierasz kurs  Półroczny, Roczny lub Roczny + możesz ubiegać się o wizę Krajową ( typ D11).

Wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.

Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania:
– na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;
– oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.

Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

Wykaz dokumentów. Wiza na podstawie kursów języka polskiego

wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;

aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;

paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;

kopia paszportu z danymi personalnymi;

dokument potwierdzający posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokument podróżnego ubezpieczenia medycznego w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres pobytu cudzoziemca na terytorium RP, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią.bilet powrotny lub rezerwacja biletowa

zaświadczenie o odbywaniu kursu językowego (z informacją o szczegółowym przebiegu kursu/szkolenia (szczegółowy plan kursu w tym ilości godzin, dni nauki; w przypadku płatnego kursu – potwierdzenie wniesienia opłaty).

Procedura wizowa

1.Należy dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie https://secure2.e-konsulat.gov.pl i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

Wniosek wizowy należy wypełnić literami łacińskimi, z wyjątkiem punktów, które zgodnie z wymogami systemu wypełniane są cyrylicą (nazwisko i imię należy wpisać zgodnie z zapisem  w paszporcie), wydrukować i własnoręcznie podpisać.

2. Złożyć komplet w wymaganych dokumentów:

Uwaga: Dokumenty należy złożyć wyłącznie w dniu i urzędzie konsularnym wybranym przez Państwa podczas rejestracji.

3. Uiścić opłatę za rozpatrzenie wniosku wizowego.

Opłatę wizową wnosi się w dniu składania dokumentów, na podstawie zlecenia opłaty wydanego w urzędzie konsularnym oraz na podstawie kserokopii paszportu ze stroną z danymi personalnymi.

4. We wskazanym terminie odebrać paszport wraz z decyzją wizową w urzędzie konsularnym, gdzie uprzednio złożono wniosek.

Opinie o nas Google maps