Kursy języka polskiego

Kursy i ceny

* 100 PLN opłata rejestracyjna

Intensywny
5 razy w tygodniu x 135 min
PLN800
3 tygodnie
A0 A1 A2 B1 B2
Zarejestruj się!
Średnio-intensywny
3 razy w tygodniu x 135 min
PLN800
5 tygodni
A0 A1 A2 B1 B2
Zarejestruj się!
Standardowy
2 razy w tygodniu x 90 min
PLN650
2 miesiące
A0 A1 A2 B1 B2
Zarejestruj się!
Weekendowy
raz w tygodniu x 180 min
PLN650
2 miesiące
A0 A1 A2 B1 B2
Zarejestruj się!

Semestralny
4 miesiące
PLN1200
2 razy w tygodniu
A0/ A1/ A2/ B1
Zarejestruj się!
Półroczny
6 miesięcy
PLN1800
2 razy w tygodniu + dod.zajęcia
A0/ A1/ A2/ B1
Zarejestruj się!
Roczny
12 miesięcy
PLN3600
2 razy w tygodniu + dod.zajęcia
A0/ A1/ A2/ B1
Zarejestruj się!
Roczny Intensywny
7 miesięcy
PLN5500
5 razy w tygodniu
A0/ A1/ A2/ B1
Zarejestruj się!

Online grupowy Intens
5 razy w tygodniu x 135 min
PLN550
2 tygodnie
A0-B1
Zarejestruj się!
Online grupowy Standard
2 razy w tygodniu x 90 min
PLN550
2 miesiące
A0-B1
Zarejestruj się!
Lekcje indywid. online
2 -5 razy w tygodniu
PLN65
lekcja 45 minutowa
indywidualnie
Zarejestruj się!
Lekcje indywidualne
2 -5 razy w tygodniu
PLN85
lekcja 45 minutowa
indywidualnie
Zarejestruj się!
Kurs przygotowawczy B1
3-5 razy w tygodniu x 135 min
PLN800
3-5 tygodni
A2/B1
Zarejestruj się!

WYBIERZ SWÓJ KURS

Kursy języka polskiego w Warszawie

Poziomy

( Common European Framework )

Polish courses and Fees

POZIOMY JĘZYKA

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego

Starter

Poziom niewyróżniany przez ESOKJ, często jednak stosowany dla osób uczestniczących w bardzo krótkich kursach dla najmniej zaawansowanych. Program kursu skupia się wokól prostych sytuacji komunikacyjnych życia codziennego. Osoba posługująca się językiem na tym poziomie poznaje tylko podstawowe zasady wymowy i najprostsze struktury potrzebne do komunikowania codziennych potrzeb. Zna około 300 – 500 słów.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada. Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym (np. podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w prostych, rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie, otoczenie, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć podczas podróży w rejonie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi na tematy, które są jej znane lub które ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, marzenia, nadzieje i aspiracje, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny, odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.