REGULAMIN kursów języka polskiego w Smart Vision School

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Kurs to określona liczba zajęć prowadzonych przez lektora/-ów, zarówno indywidualnie, jak i w grupie, w określonym czasie.
2. Kursy są realizowane na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od A0 do C1, z uwzględnieniem obowiązującego w szkole programu nauczania.
3. Godzina lekcyjna wynosi 45 minut
4. Zapis na kurs dokonuje się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online lub osobiście w biurze Szkoły oraz dokonanie opłaty za kurs. Zatwierdzenie zapisu, dokonanie wpłaty i otrzymanie potwierdzenia stanowią akceptację obowiązującego Regulaminu, będącego integralną częścią Umowy zawieranej z każdym Słuchaczem.
5. Aby określić poziom zaawansowania Słuchacza, wymagane jest przystąpienie do testu i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem. Wyjątkiem są osoby, które rozpoczynają naukę od podstaw, kontynuują naukę w Smart Vision School, lub posiadają certyfikat ukończenia kursu na poprzednim poziomie.
6. Rozpoczęcie kursu wymaga minimum 5 zapisanych osób. Decyzja o uruchomieniu kursu przy mniejszej liczbie jest kompetencją Szkoły.
7. Jeśli planowana grupa nie może się utworzyć z powodu braku wystarczającej liczby zainteresowanych, Szkoła może zmienić datę rozpoczęcia kursu lub zaoferować go jako kurs w MINI-grupie z zajęciami w skróconym wymiarze godzin, zgodnie z §1 p.8., albo
osoby, które uregulowały opłatę za kurs, otrzymają zwrot dokonanej wpłaty.
8. Jeśli planowana grupa zawiera mniej niż 5 kursantów lub liczba uczestników w grupie spadnie poniżej 5 osób po rozpoczęciu kursu, proponowane będą zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie lub zajęcia w skróconym czasie:
kurs Intensywny: 4 osoby – 44 godz.lekc., 3 osoby – 39 godz.lekc.
kurs Semestralny: 4 osoby – 44 godz.lekc., 3 osoby – 40 godz.lekc.
kurs Weekendowy: 4 osoby – 44 godz.lekc., 3 osoby – 40 godz.lekc.
9. Szkoła zastrzega możliwość przpisania nowych Słuchaczy do grupy, jednak liczba ta nie przekroczy 12 osób.
10. Kurs zakończony jest egzaminem oceniającym postępy w nauce języka polskiego, obejmującym zakres programu kursu. Osoby osiągające wynik pozytywny (51% i więcej) kwalifikują się do uczestnictwa w kolejnym poziomie kursu.
11. Po ukończeniu kursu, przy frekwencji nie niższej niż 50% i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, Słuchacz ma możliwość otrzymania Certyfikatu.
12. Osoby, które nie zdały egzaminu, nie otrzymają certyfikatu ukończenia kursu. Jednak na wniosek Słuchacza, szkoła może wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
13. W razie posiadania sugestii lub uwag odnośnie organizacji zajęć zachęcamy do skontaktowania się z Lektorem, Sekretariatem Szkoły lub Dyrekcją.
14. W trakcie trwania kursu, z powodów organizacyjnych, Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej modyfikacji składu Lektorów.
15. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za utraty mienia ani straty finansowe, które mogą wystąpić podczas zajęć. Ponadto, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub uszkodzenia zdrowia Słuchacza, które nie są związane z prowadzonymi zajęciami.
16. Szkoła zastrzega sobie możliwość wykorzystywania fotografii wykonanych podczas zajęć w celach promocyjnych.

§ 2 CENA I PŁATNOŚCI
1. Słuchacz ma obowiązek uregulować opłatę za kurs w całości lub w systemie ratalnym, zgodnie z dostępną ofertą Szkoły.
2. Opłata za kurs zawiera:
a) Test kwalifikacyjny
b) Lekcje języka polskiego
c) Materiały dodatkowe (oprócz podręcznika) używane w trakcie zajęć.
d) Egzamin końcowy
e) Certyfikat ukończenia kursu
3. Cena kursu pozostaje stała i nie podlega żadnym zmianom w trakcie jego trwania.
4. W skład opłaty za kurs wchodzi suma w wysokości 150 zł, która obejmuje koszty poniesione przez Szkołę związane z przygotowaniem i organizacją kursu, nazywaną opłatą administracyjną.
5. Dla Słuchaczy dołączających do grupy w trakcie kursu obowiązuje spersonalizowany sposób obliczania opłaty za kurs.
6. Potwierdzenie ostatecznej rezerwacji miejsca w grupie następuje po zrealizowaniu płatności.
7. Płatności można dokonać:
a) kartą płatniczą lub gotówką w biurze Szkoły
b) bezpośrednio przelewem na konto bankowe Szkoły:
Właściciel rachunku: Smart Vision School Sp. z o. o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
Nr konta (PLN): 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN (PLN): PL 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
IBAN (EUR): PL 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
IBAN (USD): PL 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770
Przeznaczenie: kurs [imię i nazwisko]
c) przez platformę https://svschool.langlion.com– system płatności Tpay
8. W sytuacji braku uregulowania kolejnej raty w ciągu tygodnia od ustalonego terminu płatności, Słuchacz traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych płatności zgodnie z Umową. Niewpłacenie kolejnej raty i tym samym przerwanie uczestnictwa w zajęciach nie stanowi równoczesnego wypowiedzenia Umowy i nie zwalnia Słuchacza z zobowiązań wynikających z zawartej umowy.
9. Jeśli Słuchacz opóźni się z uregulowaniem opłaty za kurs (lub raty) o ponad 14 dni, Szkoła zawiadomi Słuchacza na piśmie, udzielając mu dodatkowego terminu 7 dni na uregulowanie płatności. W przypadku nieskutecznego zakończenia tego dodatkowego terminu, Szkoła może usunąć Słuchacza z listy uczestników kursu.
10. W sytuacji opóźnienia w dokonaniu płatności o ponad 30 dni kalendarzowych, Szkoła ma prawo odstąpić od umowy ze Słuchaczem. W takim przypadku Szkoła zachowuje uprawnienie do żądania pełnej kwoty opłaty wraz z naliczonymi odsetkami.

§ 3 NIEOBECNOŚCI
1. Za nieobecności na zajęciach, Szkoła nie przewiduje zwrotu środków finansowych.
2. W przypadku, gdy zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn leżących po stronie Szkoły (takie jak choroba nauczyciela, awaria techniczna i inne), Szkoła podejmuje działania w celu zorganizowania zastępstwa lub przeniesienia zajęć na inny dogodny dla wszystkich Słuchaczy termin.
3. Słuchacz uczestniczący w lekcjach indywidualnych ma możliwość odwołania lub zmiany planowanego terminu lekcji. Właściwa informacja powinna być przekazana drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem. Odwołanie lekcji lub zmiana terminu musi uzyskać potwierdzenie ze strony Sekretariatu Szkoły lub Lektora. Brak zgodności z zasadami odwołania lekcji zobowiązuje Słuchacza do poniesienia opłaty za nią. Jeśli lekcja nie rozpocznie się punktualnie z winy Słuchacza, nie będzie ona przedłużana. Lektor zobowiązany jest czekać na Słuchacza przez 15 minut (w przypadku lekcji trwającej 45 minut), chyba że Słuchacz poinformuje lektora o spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji o późniejszej godzinie. Niemniej jednak, nie oznacza to automatycznego przedłużenia czasu trwania lekcji.
4. W sytuacji niskiej frekwencji (poniżej 50%) oraz przy wystąpieniu więcej niż sześciu nieuzasadnionych nieobecności z rzędu, Słuchacz podlega ryzyku wykluczenia z kursu.
5. W sytuacji, gdy Słuchacz jest nieobecny na zajęciach danego dnia z powodu własnej decyzji, a zajęcia nie zostały skutecznie odwołane lub przełożone, opłata za te zajęcia nie podlega zwrotowi, a zaplanowane godziny lekcyjne przepadają.

§ 4 WYPOWIEDZENIE UMOWY. ZWROTY
1.Słuchacz ma możliwość zakończenia uczestnictwa w kursie, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji, przy jednoczesnym zachowaniu 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Umowa ulega zakończeniu z chwilą upływu ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
3. W celu złożenia rezygnacji, konieczne jest przekazanie jej na piśmie do administracji Szkoły lub przesłanie zeskanowanej kopii na adres e-mail Szkoły: contact@svschool.pl.
Nieuregulowanie następnej raty i zaniechanie udziału w zajęciach nie oznacza automatycznego zerwania umowy ani nie zwalnia Słuchacza z zobowiązań wynikających z jej postanowień.
4. Jeżeli Słuchacz zdecyduje się zakończyć umowę, zobowiązuje się do uregulowania opłat za prowadzone zajęcia oraz zajęcia w okresie wypowiedzenia.
5. W sytuacji rozwiązania umowy mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 746 Kodeksu cywilnego. W szczególności, gdy to Słuchacz decyduje się zakończyć umowę, Szkoła zwróci opłatę za nieodbyte zajęcia, które miały się odbyć po okresie wypowiedzenia. Kwota ta zostanie pomniejszona o koszty związane z przygotowaniem i organizacją kursu (150 zł), poniesione przez Szkołę. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez uzasadnionych powodów, Szkoła ma prawo żądać od Słuchacza rekompensaty za poniesione straty wynikające z niespodziewanego rozwiązania umowy.
6. Wszystkie zwroty środków będą przetwarzane w terminie 14-30 dni roboczych od daty złożenia rezygnacji, przy użyciu tej samej formy płatności, jaką zrealizowano opłatę za kurs. Jeśli płatność była dokonana kartą lub przelewem, zwrot nastąpi poprzez przelew bankowy na konto wskazane w złożonym oświadczeniu o rezygnacji.

§ 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Jeżeli umowa została zawarta na odległość lub poza siedzibą Szkoły, Słuchacz ma prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni bez konieczności podawania przyczyny oraz bez dodatkowych kosztów, z wyjątkiem tych wymienionych w punkcie 4 poniżej.
2. Termin na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od daty jej zawarcia. Aby zachować termin, wystarczy przesłanie oświadczenia przed jego upływem. Słuchacz może zrezygnować z Umowy, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu, na przykład poprzez wysłanie pisma na adres szkoły: 00-564, Warszawa, ul. Koszykowa 10, Lok.4 lub za pośrednictwem e-maila na contact@svschool.pl. Oświadczenie można także złożyć za pomocą formularza, którego wzór jest załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. Słuchacz może złożyć jednoznaczne oświadczenie, w którym żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku, gdy Słuchacz odstępuje od Umowy po złożeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za już zrealizowane świadczenia do momentu odstąpienia.

§ 6 DANE OSOBOWE
1.Administrator danych: Smart Vision School Sp z o. o. z siedziba w Warszawie (00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 10/4).
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników kursu są podane w „Polityce Prywatności” znajdującej się pod adresem https://svschool.pl/pl/polityka-ochrony-prywatnosci/.