REGULAMIN kursów języka polskiego w Smart Vision School

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Za Kurs uważa się określoną liczbę zajęć poprowadzonych w określonym czasie przez lektora/-ów w trybie indywidualnym lub grupowym.
2. Kursy prowadzone są na wszystkich poziomach nauczania od A0 – C1 zgodnie z obowiązującym w Szkole programem.
3. Za „godzinę lekcyjną” uważa się lekcję, która trwa 45 minut.
4. Dokonanie zapisu na kurs następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (on-line lub w sekretariacie Szkoły) i wniesieniu opłaty za kurs. Dokonanie zapisu na kurs, wpłaty i otrzymanie jej potwierdzenia jest akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią zawieranej z każdym Słuchaczem Umowy.
5. Warunkiem określenia stopnia zaawansowania Słuchacza jest napisanie testu i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem (z wyjątkiem osób zaczynających naukę od podstaw, osób kontynuujących naukę w Smart Vision School, posiadających certyfikat ukończenia poprzedniego poziomu lub międzynarodowy dyplom językowy).
6. Kurs może zostać uruchomiony jeśli minimum 5 osoby są wpisane na listę. Podjęcie decyzji o otwarciu kursu przy mniejszej liczbie słuczaczy jest decyzją Szkoły.
7. W przypadku gdy zaplanowana grupa nie może powstać z powodu niewystarczającej liczby chętnych, Szkoła może przenieść datę rozpoczęcia kursu, lub zaoferowania go w postaci kursu w małej grupie: 4 os. – 24 godz.lekc, 2-3 os. 16 godz,lekc., lub osobom, które dokonały wpłaty za kurs zostanie zwrócona wpłacona kwota.
8. Gdy po rozpoczęciu kursu liczba uczestników w grupie ulegnie zmniejszeniu (do mniej niż 5 osób) zaproponowane zostaną zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie, zajęcia w skróconym wymiarze godzin lub też zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o kwotę za zrealizowane zajęcia.
9. Szkoła zastrzega sobie prawo do rejestracji do grupy nowych słuchaczy ale nie więcej niż 12 osób.
10. Kurs kończy się testem sprawdzającym postępy w nauce języka polskiego z zakresu programu kursu. Pozytywny wynik testu (51% i więcej) kwalifikuje do uczestnictwa w kursie na kolejnym poziomie.
11. Po zakończeniu każdego poziomu w nauczaniu Student na życzenie otrzyma Certyfikat.
12. Osobom, które nie zaliczyły semestru Szkoła nie wystawia certyfikatu ukończenia kursu – na prośbę Słuchacza szkoła może wystawić natomiast zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
13. W przypadku jakichkolwiek sugestii i uwag dotyczących organizacji zajęć prosimy o kontakt z Lektorem, Sekretariatem Szkoły lub z Dyrekcją.
14. Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany Lektorów w czasie trwania kursu z ważnych powodów organizacyjnych.
15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zguby i straty majątkowe poniesione w trakcie zajęć oraz za ewentualne wypadki i uszkodzenia zdrowia Słuchacza niezwiązane z prowadzonymi zajęciami.
16. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w kursie i/lub w programie kulturalnym.
17. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć zrobionych w trakcie zajęć do celów marketingowych.

§ 2 CENA I PŁATNOŚCI
1. Słuchacz kursu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za kurs w całości lub w ratach, zgodnie z ofertą Szkoły.
2. Cena kursu obejmuje:
a) Lekcje języka polskiego
b) Dodatkowe materiały (poza podręcznikiem) wykorzystywane podczas zajęć
c) Test kwalifikacyjny
d) Certyfikat ukończenia kursu
3. Cena kursu nie może ulec zmianie w trakcie trwania kursu.
4. Opłata za kurs zawiera kwotę wydatków w wysokości 150 zł poniesionych przez Szkołę na poczet przygotowania i zorganizowania kursu, zwaną opłatą administracyjną.
5. Dla Słuchaczy dołączających do grup w czasie trwania roku szkolnego ma zastosowanie indywidualny system naliczania opłaty za kurs.
6. Ostateczna rezerwacja miejsca w grupie odbywa się po dokonaniu płatności.
7. Płatności można dokonać w sekretariacie w siedzibie Szkoły lub bezpośrednio na konto:
Właściciel rachunku: Smart Vision School  Sp. z o. o.
Nazwa banku: Bank Millennium S.A.
Adres banku: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
Nr konta (PLN): 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN (PLN): PL 14 1160 2202 0000 0003 4102 2288
IBAN (EUR): PL 26 1160 2202 0000 0003 4990 7563
IBAN (USD): PL 63 1160 2202 0000 0003 4990 7770
Przeznaczenie: kurs [imię i nazwisko]
8. Słuchacz ponosi wszystkie opłaty bankowe.
9. W przypadku niezapłacenia kolejnej raty w terminie do tygodnia od daty płatności, Słuchacz traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z Umowy. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i nie zwalnia Słuchacza z zawartych w niej zobowiązań.
10. W przypadku, jeżeli Słuchacz opóźnia się z uiszczeniem opłaty za kurs (lub raty) przez okres dłuższy niż 14 dni, Szkoła wezwie Słuchacza do zapłaty na piśmie, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy 7-dniowy termin. W przypadku bezskutecznego upływu ww. dodatkowego terminu, Szkoła może skreślić Słuchacza z listy uczestników kursu.
11. W przypadku opóźnienia w zapłacie więcej niż 30 dni kalendarzowych, Szkoła może odstąpić od umowy ze Słuchaczem. Szkoła zachowuje prawo do żądania obliczonej kwoty opłaty wraz z odsetkami.

§ 3 NIEOBECNOŚCI
1. Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach.
2. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Szkoły (choroba nauczyciela, awaria techniczna i inne), Szkoła organizuje zastępstwo, bądź zajęcia zostają przełożone na inny pasujący wszystkim Słuchaczom termin.
3. Słuchacz uczęszczający na lekcje indywidualne ma możliwość odwołania lub zmiany terminu zaplanowanej lekcji. Odpowiednia informacja powinna zostać przekazana mailem lub telefonicznie, co najmniej 24 godziny przed planowaną lekcją. Odwołanie lekcji lub zmiana terminu musi być potwierdzona przez Sekretariat Szkoły lub Lektora. Jeśli lekcja nie zostanie odwołana zgodnie z zasadami, Słuchacz będzie zobowiązany za nią zapłacić. Jeśli z winy Słuchacza lekcja nie rozpocznie się punktualnie, nie zostanie ona przedłużona. Lektor ma obowiązek czekać na Słuchacza przez 15 minut (w przypadku lekcji 45min.), chyba że Słuchacz poinformuje lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji o późniejszej porze. Nie oznacza to jednak, że lekcja zostanie przedłużona.
4. W przypadku niskiej frekwencji (mniej niż 50%), a także ponad sześciu nieuzasadnionych nieobecności z rzędu, Słuchacz zostanie wykluczony z kursu.

§ 4 WYPOWIEDZENIE UMOWY. ZWROTY
1. Uczestnik kursu ma prawo do wypowiedzenia umowy poprzez złożenie pisemnej rezygnacji z kursu z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Umowa rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
3. Rezygnację z należy złożyć w formie pisemnej do administracji Szkoły lub wysłać zeskanowaną kopię na elektroniczny adres Szkoły: contact@svschool.pl.
Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i nie zwalnia Słuchacza z zawartych w niej zobowiązań.
4. W przypadku wypowiedzenia przez Słuchacza umowy, Słuchacz zobowiązuje się do uregulowania płatności za prowadzone zajęcia i za zajęcia w ciągu okresu wypowiedzenia.
5. W przypadku wypowiedzenia umowy zastosowanie znajduje przepis art. 746 Kodeksu cywilnego. W szczególności, w przypadku wypowiedzenia umowy przez Słuchacza, Szkoła zwróci uczestnikowi kursu uiszczoną opłatę za niewykorzystane zajęcia, które planowo odbywają się po upływie okresu wypowiedzenia, pomniejszoną o wydatki poniesione przez Szkołę na poczet przygotowania i zorganizowania kursu (150 zł), a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnych powodów Szkoła będzie mogła także domagać się od Słuchacza naprawienia szkody, którą Szkoła poniosła z powodu wypowiedzenia umowy bez ważnych powodów.
6. Zwroty dokonywane są przez przelew bankowy na numer konta podany w złożonym oświadczeniu o rezygnacji.
7. Wszystkie zwroty zostaną przetworzone w ciągu 14-30 dni roboczych od daty rezygnacji, pod warunkiem, że Słuchacz podał następujące informacje wymagane do przetworzenia przelewu bankowego: Imię właściciela konta, Adres posiadacza rachunku, IBAN, BIC, Nazwa banku i adres oddziału.
8. W przypadku wypowiedzenia umowy w którymkolwiek terminie przed rozpoczęciem kursu przez Słuchacza, który otrzymał potwierdzenie uczestnictwa w kursie wystawionego przez Smart Vision School  Sp. z o.o., na podstawie którego można ubiegać się o wizę lub kartę pobytu, wymagana jest pisemna rezygnacja z kursu.
Student zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego negatywną decyzję konsulatu o wydaniu wizy (kopia oryginału dokumentu wydanego przez Ambasadę wyjaśniającego, dlaczego wiza została odrzucona) lub oryginału listu potwierdzającego przyjęcie na ten kurs. Oryginały dokumentów należy dostarczyć na adres szkoły: 00-564, Warszawa, ul.Koszykowa 10, Lok.4
W przypadku wypowiedzenia umowy przez Słuchacza, Szkoła zwróci uiszczoną opłatę za niewykorzystane zajęcia, które planowo odbywają się po upływie 30-dniowego okresu wypowiedzenia, pomniejszoną o wydatki poniesione przez Szkołę na poczet przygotowania i zorganizowania kursu (150 zł), koszty wysyłki (np. DHL), oraz opłaty bankowe, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnych powodów Szkoła będzie mogła także domagać się od uczestnika naprawienia szkody, którą Szkoła poniosła z powodu wypowiedzenia umowy bez ważnych powodów.

§ 5 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w przypadku konieczności poddania całej grupy kwarantannie, Słuchacz wyraża zgodę na przerwę w zajęciach na czas kwarantanny. Zajęcia, które się nie odbyły zostaną zrealizowane w dogodnym dla studentów terminie
2. Ze względu na stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Słuchacz wyraża zgodę na zmianę formy przeprowadzenia kursu ze stacjonarnej na zdalną (online) w sytuacji, gdy przed rozpoczęciem kursu bądź w jego trakcie dojdzie do zwiększenia zagrożenia epidemicznego lub też pojawią się nowe ograniczenia lub wytyczne administracji rządowej, które uniemożliwiałyby bądź utrudniały przeprowadzenie kursu w formie stacjonarnej. O zmianie formy prowadzenia kursu lub przerwie w prowadzeniu zajęć Słuchacz zostanie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
3. Prowadzenie kursu w formie zdalnej (online), stanowi prawidłowe wykonanie umowy i nie jest podstawą do wystąpienia przez Słuchacza z wnioskiem o zwrot lub obniżenie opłaty za kurs.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. W przypadku, gdy Umowa zawarta jest na odległość lub poza lokalem Szkoły, Słuchacz może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów których mowa w p.4 poniżej.
2. Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Słuchacz może odstąpić od Umowy, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, na przykład pismo wysłane na adres szkoły: 00-564, Warszawa, ul.Koszykowa 10, Lok.4 lub e-mail contact@svschool.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.
3. Słuchacz ma prawo złożyć wyraźne oświadczenie zawierające żądanie rozpoczęcia wykonywania Usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
4. Jeżeli Słuchacz wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia Usług przed terminem odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

§ 7 DANE OSOBOWE
1.Administrator danych: Smart Vision School  Sp z o. o. z siedziba w Warszawie (00-564 Warszawa, ul. Koszykowa 10/4).
Cel przetwarzania danych: organizacja i przeprowadzenie kursu językowego lub cele marketingowe.
2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników kursu są podane w „Polityce Prywatności” znajdującej się pod adresem https://svschool.pl/pl/polityka-ochrony-prywatnosci/.