Karta Czasowego Pobytu w Polsce na podstawie Rocznego kursu języka polskiego w SVschool

Wielu naszych studentów uzyskało Zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie Rocznego kursu języka polskiego w SVschool.

Jak uzyskać  Zezwolenie na pobyt czasowy (kartę czasowego pobytu) na podstawie kursów języka polskiego w SVschool?

1. Wybierz Roczny Kurs Języka Polskiego

2. Wypełnij formularz rejestracyjny

3. Podpisz umowę

4. Dokonaj płatności za kurs

5. Poproś o dokument potwierdzający, że jesteś kursantem Centrum Językowego SVschool wraz z harmonogramem kursu

6. Złóż niezbędne dokumenty do Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.⠀

Ketan

Zobacz, jakie dokumenty musisz przedstawić do Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 45×35 mm
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie wszystkich zapisanych jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy, oryginał do wglądu);
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 340 złotych
 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o przyjęciu lub kontynuacji studiów, kursu, nauki lub szkolenia zawodowego, wskazujące termin rozpoczęcia i zakończenia studiów, kursu, nauki, szkolenia, tryb (stacjonarny/niestacjonarny), kierunek, rok, semestr, poziom oraz wysokość i zasady odpłatności;
 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie o wysokości opłat za naukę za cały okres nauki lub szkolenia, a w przypadku studiów bieżący rok akademicki oraz za kolejny semestr;
 • zaświadczenie wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie wskazujące jak często odbywają się zajęcia (w jakich dniach i godzinach) oraz frekwencję Cudzoziemca/ki od momentu rozpoczęcia zajęć do chwili obecnej;
 • harmonogram zajęć;
 • dowód uiszczenia opłaty za naukę, szkolenie ze wskazaniem daty uiszczenia opłat czesnego lub jego części (w przypadku podjęcia lub kontynuacji studiów, kursu, szkolenia odpłatnych/ego)
 • potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ważnych co najmniej 3 miesiące od dnia wydania decyzji;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez Cudzoziemca/kę wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania (minimum 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej) i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (200 złotych, jeżeli Cudzoziemiec przybył z państwa sąsiadującego z Rzeczypospolita Polska, 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Polską, lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu, 2500 zł, jeżeli przybył z państwa innego niż określone wyżej oraz kosztów studiów/nauki;
 • w przypadku ubiegania się kolejny raz o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy: dokumenty potwierdzające realizację dotychczasowego celu pobytu na terytorium RP m.in. dokumenty potwierdzające dopełnienie obowiązku z art. 113 ustawy o cudzoziemcach, tj. poinformowanie wojewody o ustaniu przyczyny poprzedniego udzielenia zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt może być udzielone na okres do 12 miesięcy

Miejsca składania wniosków:

 • siedziba Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa, stanowisko 10 lub 11 (pokój 14 i 16, parter)

poniedziałek godz. 10:00-17:30, wtorek – piątek godz. 8:00-15:00

 • Biuro podawcze w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców, ul. Marszałkowska 3/5, Warszawa (stanowisko 8 po pobraniu biletu ,,A”, parter)

poniedziałek: 10:00-17:30, wtorek – piątek godz. 8:00-15:00

 •  Punkt Obsługi Klienta Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, wejście F od Al. Solidarności

poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

 • Pocztą, na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Marszałkowska 3/5
00-624 Warszawa