Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym https://svschool.pl prowadzony jest przez Smart Vision School Sp. z o.o., adres: ul. Koszykowa 10/4 Warszawa 00-564, KRS 0000571535, NIP 6252454778, REGON: 362444558, adres poczty elektronicznej: contact@svschool.pl, numer telefonu kontaktowego: +48733933787.
 2. Korzystanie ze Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Serwisu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy o Świadczenie usług.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zgłoszenia.
 5. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  • KLIENT- (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży.
  • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
  • KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • KONTO – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym w ramach Panelu Kursanta, przypisany konkretnemu Klientowi po złożeniu Zgłoszenia w Serwisie Internetowym, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła.
  • PANEL KURSANTA (Platforma LangLion) – system teleinformatyczny, w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem którego Organizator realizuje Kurs, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym w szczególności informacje o Kursie, rozliczeniach oraz zaliczonych etapach, należący do Primeon spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Słowiczej 43, dostępna pod adresem internetowym: https://svschool.langlion.com
  • NEWSLETTER — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Organizatora cyklicznych informacji w szczególności o Produktach/Usłaugach, Serwisie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.
  • KURS– usługa nauczania języka w postaci kursu językowego indywidualnego lub grupowego, świadczona przez Organizatora drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy wideokonferencyjnej, w szczególności: Zoom, Google Meet, Skype, obejmująca cykl zajęć językowych o tematyce i w wymiarze czasowym określonym w Ofercie lub uzgodniony indywidualnie z Klientem.
  • PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Serwisu Internetowego, proponowane przez Organizatora w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny.
  • REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Organizatora. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  • SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca składania Zgłoszeń przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Organizatora, prowadzona przez Organizatora, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: https://svschool.pl.
  • ORGANIZATOR – Smart Vision School Sp. z o.o., adres: ul. Koszykowa 10/4 Warszawa 00-564, NIP 6252454778, REGON362444558, adres poczty elektronicznej: contact@svschool.pl, numer telefonu kontaktowego: +48733933787.
  • TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne, multimedialne, pliki audialne (np. nagrania), pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne, kursy, etc.), informacje niechronione prawem autorskim, a także komentarze, opinie i oceny zamieszczone przez Klienta lub Organizatora w Serwisie oraz na Panelu Kursanta, wszelkie dodatkowe załączniki, pliki lub materiały edukacyjne dołączane do Treści stanowią ich integralną część, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego/Platformy Langlion przez odpowiednio Organizatira, kontrahentów Organizatora, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu Internetowego.
  • UMOWA – umowa w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o odpłatne świadczenie Usług zawarta pomiędzy Organizatorem a Klientem na czas określony w wybranym przez Klienta pakiecie danego Kursu dostępnym na stronach internetowych Serwisu lub w ramach indywidualnych uzgodnień (pisemnych, mailowych, telefonicznych lub
  • ustnych) pomiędzy Organizatorem a Klientem. Umowa jest zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Panelu Kursanta, po akceptacji Formularza zgłoszeniowego przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Organizatora na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z Organizatorem, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
  • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  • WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji […], i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: […]; (5) możliwość włączenia w przeglądarce internetowej zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (6) aktywny adres e-mail.
  • FORMULARZ REJESTRACYJNY – dostępny w Serwisie internetowym formularz umożliwiający zapisanie się na Kurs przez Klienta.
  • ZGŁOSZENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Usługę, co do której Klient składa ofertę zawarcia Umowy oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

§2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Organizator świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  • założenie i prowadzenie Konta,
  • umożliwianie Klientom składania Zgłoszeń oraz zawierania Umów, na zasadach określonych w Regulaminie;
  • prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  • wykonanie bezpłatnego testu poziomującego;
  • umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Serwisu Internetowego;
 2. Komunikacja pomiędzy Organizatorem a Klientem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub poprzez komunikatory internetowe, takie jak Viber, WhatsApp, Telegram.
 3. Do skutecznej realizacji Usług świadczonych przez serwis internetowy, konieczne jest posiadanie sprawnego komputera lub laptopa, przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub innej), klawiatury lub innego urządzenia do wprowadzania danych, kamery (wbudowanej lub zewnętrznej), głośnika (wewnętrznego lub zewnętrznego), mikrofonu (wbudowanego lub zewnętrznego), stabilnego łącza internetowego do prowadzenia spotkań online w czasie rzeczywistym oraz aktywnego konta e-mail.
 4. Koszty związane z zakupem sprzętu, systemu operacyjnego oraz niezbędnego łącza internetowego do udziału w Kursie nie są objęte wsparciem ze strony Organizatora. Osoby korzystające z usług Kursu, czyli Klienci lub Kursanci, są zobowiązane ponieść te koszty osobiście.
 5. Przy wypełnianiu Formularza Rejestracyjnego, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Organizatora w sposób niezakłócający funkcjonowania Organizatora i Serwisu Internetowego;
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Organizatora w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Organizatora w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Organizatora;
  • terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Organizatora kosztów w pełnej wysokości;
  • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  • niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego, Aplikacji i realizowania płatności;
   • modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Organizatora, w szczególności podanych w ramach Serwisu Internetowego Cen lub opisów Usług.
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać np.:
  • pisemnie na adres: ul. Koszykowa 10/4 Warszawa 00-564;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@svschool.pl.
 2. Rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
 4. Szczegóły korzystania z Platformy LangLion określone zostały w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Primeon Sp. z o.o. na rzecz Użytkowników dostępnego po zalogowaniu do Panelu Kursanta.
 5. Klient oraz wszyscy użytkownicy Serwisu internetowego są zobowiązani do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, drukowania, przesyłania lub jakiegokolwiek innego wykorzystywania Materiałów zamieszczonych w Serwisie internetowym bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora.

§3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY.

 1. Główne cechy świadczenia usług z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia usług oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Kursu lub w inny właściwy dla danej Usługi sposób, w ramach Serwisu Internetowego.
 2. Organizator umożliwia składanie Zgłoszeń w Serwisie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego bez konieczności zakładania Konta, lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora, lub drogą telefoniczną od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-20:00
 3. Zawarcie Umowy między Klientem a Organizatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zgłoszenia za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego.
 4. Klient uzupełnia formularz rejestracyjny w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzuniezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: Kurs, Poziom, Datę rozpoczecia. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.
 5. Klient przesyła Organozatorowi Zgłoszenie za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego („Wyślij”).
 6. Przy wypełnianiu Formularza, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i Polityki prywatności oraz do akceptacji ich treści.
 7. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 8. Organozator w odpowiedzi na Zgłoszenie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zgłoszenia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 9. Po zweryfikowaniu Zgłoszenia Organozator wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zgłoszenia.
 10. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. wysłania do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzedzającym.
 11. Umowa zawierana jest na czas określony, tj. w przypadku Kursu grupowego – od dnia zawarcia do zakończenia Lekcji Grupowych w ramach zakupionego Kursu, w przypadku Kursu indywidualnego – od dnia zawarcia do czasu zrealizowania wszystkich zakupionych Lekcji Indywidualnych.
 12. Daty rozpoczęcia i plan zajęć są orientacyjne i mogą ulec zmianie z powodów technicznych lub braku wystarczającej liczby uczestników w przypadku kursu grupowego. Organizator potwierdzi klientowi datę rozpoczęcia kursu za pomocą e-maila lub innego wcześniej ustalonego środka komunikacji. Jeśli w ciągu 30 dni od planowanej daty rozpoczęcia kursu nie zbierze się wystarczająca liczba uczestników, umożliwiająca jego rozpoczęcie, grupa może zostać zlikwidowana. Likwidacja grupy może również nastąpić po rozpoczęciu kursu, jeśli liczba uczniów w danej grupie zostanie znacząco zredukowana. Zwroty opłat za niezrealizowane zajęcia będą dokonywane przy użyciu tego samego sposobu płatności, który został użyty przez klienta.
 13. W przypadku braku możliwości przyjęcia złożonych w ramach Zgłoszenia ofert, Organizator na wskazany przez Klienta adres e-mail poinformuje o tym Klienta. W sytuacji, o której mowa powyżej, Umowa nie zostaje zawarta, a Organizator nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.
 14. Organizator może informować Klienta o statusie Zgłoszenia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e -mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
 15. Organizator dąży do zapewnienia dostępności Usług oraz realizacji Umowy.W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

§4. PŁATNOŚCI

 1. W ramach realizacji umów, Organizatorowi przysługuje wynagrodzenie zgodnie z cenami dostępnymi na stronie internetowej w chwili składania Zgłoszenia.
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia dokonywane jest za pośrednictwem dokonania określonej wpłaty na rzecz Organizatora.
 3. Opłata za kurs obejmuje wszystkie koszty związane z prowadzeniem procesu dydaktycznego oraz organizacją i przygotowaniem kursu. Cena kursu nie zawiera kosztów podręczników, które mogą być wymagane do użycia przez Klienta w wersji papierowej lub elektronicznej. W niektórych kursach istnieje konieczność zakupu tych dodatkowych materiałów dla efektywnej realizacji kursu przez Kursanta.
 4. Klient otrzymuje informacje dotyczące pełnej ceny za usługi objęte Zgłoszeniem przed dokonaniem płatności.
 5. Ceny prezentowane na stronie internetowej są cenami brutto i wyrażone są w polskich. Kursy językowe są objęte zwolnieniem z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 ust. 28 Ustawy o podatku od towarów i usług.
 6. Klientowi przysługuje możliwość uregulowania opłaty za Kurs w dwóch ratach. Pierwsza rata powinna zostać uregulowana natychmiast po dokonaniu zgłoszenia w celu jego potwierdzenia. Druga rata powinna zostać uregulowana w pierwszym dniu Kursu.
 7. Organizator udostępnia Klientowi, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy.
 8. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Serwisie Internetowym na podstronie danego Kursu.
 9. Sposoby płatności: a) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Organizatora, b) płatność za pośrednictwem platformy https://svschool.langlion.com/ – system płatności Tpay, c) kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro.
 10. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 11. W przypadku nieotrzymania przez Organizatora płatności Klienta, Organizator może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail.
 12. Nieuiszczenie płatności:
  • w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą – w ciągu 24 godzin od złożenia Zgłoszenia;
  • w przypadku płatności przelewem – w ciągu 3 dni od złożenia Zgłoszenia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zgłoszenia oferty.

§5. ZASADY OGÓLNE ZAJĘĆ.

 1. Kursy są realizowane na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od A0 do C1, z uwzględnieniem obowiązującego w szkole programu nauczania.
 2. Godzina lekcyjna wynosi 45 minut
 3. Aby określić poziom zaawansowania Słuchacza, wymagane jest przystąpienie do testu i przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z Lektorem. Wyjątkiem są osoby, które rozpoczynają naukę od podstaw, kontynuują naukę w Smart Vision School, lub posiadają certyfikat ukończenia kursu na poprzednim poziomie.
 4. Rozpoczęcie kursu grupowego wymaga minimum 5 zapisanych osób. Decyzja o uruchomieniu kursu przy mniejszej liczbie jest kompetencją Szkoły.
 5. Jeśli planowana grupa nie może się utworzyć z powodu braku wystarczającej liczby zainteresowanych, Szkoła może zmienić datę rozpoczęcia kursu lub zaoferować go jako kurs w MINI-grupie z zajęciami w skróconym wymiarze godzin, zgodnie z §5 p.8., albo osoby, które uregulowały opłatę za kurs, otrzymają zwrot dokonanej wpłaty.
 6. Jeśli planowana grupa zawiera mniej niż 5 kursantów lub liczba uczestników w grupie spadnie poniżej 5 osób po rozpoczęciu kursu, proponowane będą zajęcia w innej grupie na tym samym poziomie lub zajęcia w skróconym czasie:
  kurs Semestralny: 3-4 osoby – 44 godz.lekc.
 7. Szkoła zastrzega możliwość przpisania nowych Słuchaczy do grupy, jednak liczba ta nie przekroczy 10 osób.
 8. Lekcje OnlineKlient realizuje z wykorzystaniem posiadanego sprzętu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne związane z brakiem lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzeń lub oprogramowania, które są niezbędne do realizacji kursu.
 9. Kurs zakończony jest egzaminem oceniającym postępy w nauce języka polskiego, obejmującym zakres programu kursu. Osoby osiągające wynik pozytywny (51% i więcej) kwalifikują się do uczestnictwa w kolejnym poziomie kursu.
 10. Po ukończeniu kursu, przy frekwencji nie niższej niż 50% i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, Słuchacz ma możliwość otrzymania Certyfikatu.
  Osoby, które nie zdały egzaminu, nie otrzymają certyfikatu ukończenia kursu. Jednak na wniosek Słuchacza, szkoła może wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w kursie.
 11. W trakcie trwania kursu, z powodów organizacyjnych, Szkoła zastrzega sobie prawo do ewentualnej modyfikacji składu Lektorów.
 12. Za nieobecności na zajęciach, Szkoła nie przewiduje zwrotu środków finansowych.
 13. W przypadku, gdy zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn leżących po stronie Szkoły (takie jak choroba nauczyciela, awaria techniczna i inne), Szkoła podejmuje działania w celu zorganizowania zastępstwa lub przeniesienia zajęć na inny dogodny dla wszystkich Słuchaczy termin.
 14. Słuchacz uczestniczący w lekcjach indywidualnych ma możliwość odwołania lub zmiany planowanego terminu lekcji. Właściwa informacja powinna być przekazana drogą mailową lub telefoniczną, nie później niż 24 godziny przed zaplanowanym terminem. Odwołanie lekcji lub zmiana terminu musi uzyskać potwierdzenie ze strony Sekretariatu Szkoły lub Lektora. Brak zgodności z zasadami odwołania lekcji zobowiązuje Słuchacza do poniesienia opłaty za nią. Jeśli lekcja nie rozpocznie się punktualnie z winy Słuchacza, nie będzie ona przedłużana. Lektor zobowiązany jest czekać na Słuchacza przez 15 minut (w przypadku lekcji trwającej 45 minut), chyba że Słuchacz poinformuje lektora o spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji o późniejszej godzinie. Niemniej jednak, nie oznacza to automatycznego przedłużenia czasu trwania lekcji.
 15. W sytuacji niskiej frekwencji (poniżej 50%) oraz przy wystąpieniu więcej niż sześciu nieuzasadnionych nieobecności z rzędu, Słuchacz podlega ryzyku wykluczenia z kursu.
 16. W sytuacji, gdy Słuchacz jest nieobecny na zajęciach danego dnia z powodu własnej decyzji, a zajęcia nie zostały skutecznie odwołane lub przełożone, opłata za te zajęcia nie podlega zwrotowi, a zaplanowane godziny lekcyjne przepadają.

§6. REKLAMACJA

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Organizatora względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub Usługa realizowana jest przez Organizatora wadliwie określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres: ul. Koszykowa 10/4 Warszawa 00-564, lub wysłana wiadomością elektroniczną na adres poczty elektronicznej Organizatora (adres e-mail) contact@svschool.pl .
 3. Rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu/Usługi do zgodności z Umową Sprzedaży oraz
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Organizator ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

§7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Organizatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Organizatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Organizatora na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Organizatorem.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  • Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 4 (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”).
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone np.:
  • pisemnie na adres: ul. Koszykowa 10/4 Warszawa 00-564;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@svschool.pl;
  • z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu/Usługi w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 6. Organizator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności.
 7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Organizator dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Organizator nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Organizator dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Organizator zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Organizator zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Organizatora do odbioru, chyba że Organizator zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Koszykowa 10/4 Warszawa 00-564. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu/Usługi.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie Internetowym.

§10. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. Klient ma możliwość zakończenia uczestnictwa w kursie, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji, przy jednoczesnym zachowaniu 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Umowa ulega zakończeniu z chwilą upływu ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.
 3. W celu złożenia rezygnacji, konieczne jest przekazanie jej na piśmie do administracji Szkoły lub przesłanie zeskanowanej kopii na adres e-mail Szkoły: contact@svschool.pl.
 4. Nieuregulowanie następnej raty i zaniechanie udziału w zajęciach nie oznacza automatycznego zerwania umowy ani nie zwalnia Klienta z zobowiązań wynikających z jej postanowień.
 5. Jeżeli Klient zdecyduje się zakończyć umowę, zobowiązuje się do uregulowania opłat za prowadzone zajęcia oraz zajęcia w okresie wypowiedzenia.
 6. Wszystkie zwroty środków będą przetwarzane w terminie 14-30 dni roboczych od daty złożenia rezygnacji, przy użyciu tej samej formy płatności, jaką zrealizowano opłatę za kurs. Jeśli płatność była dokonana kartą lub przelewem, zwrot nastąpi poprzez przelew bankowy na konto wskazane w złożonym oświadczeniu o rezygnacji.
 7. Organizator może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług zawartą Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
 8. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Organizatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 9. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w Regulaminie);
 10. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 11. Niezależnie od treści ust. 1, mając na uwadze szczególną dbałość Organizatora o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Organizator może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Serwisie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.
 12. Organizator swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zgłoszenia.
 13. Organizator może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Serwisu Internetowego oraz składania Zgłoszeń, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II ust. 7 ppkt 1), 3), 4), 5) , 8), i, 9) Regulaminu.
 14. Z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w sytuacji gdy dany Klient naruszył postanowienie pkt II ust. 7 ppkt 3), 4), 5) lub 8) Regulaminu (katalog zamknięty) Organizator w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta, w tym także w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zgłoszenia, a w szczególności gdy Klient jednocześnie narusza postanowienie pkt II ust. 7 ppkt. 1 Regulaminu.
 15. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 16. Organizator może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt XI Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
 17. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Organizatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 18. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
 19. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 20. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 21. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu, które wpływają korzystnie na sytuację Klienta będącego Konsumentem, w szczególności przyznają mu dodatkowe prawa, wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w braku takiego wskazania – z dniem wysłania przez Organizatora informacji o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Organizatora przed zmianą Regulaminu.

§11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Niniejszy XI punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Organizator ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Organizator może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 6. Ani Organizator ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
 7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Organizatora, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Organizator może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Niniejszy XI punkt Regulaminu, z wyjątkiem pkt XI.5, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają z Organizatorem Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt VIII Regulaminu.

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2023.
 2. Umowy zawierane przez Organizatora zawierane są w języku polskim.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zgłoszenia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Organizator udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Organizator może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.
 5. Organizator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem https://svschool.pl skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
 7. Organizator informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zgłoszenia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Organizatorem a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

………………., dn. …………….

 

………………………………

………………………………

………………………………

(imię i nazwisko konsumenta, adres)

 

 

                                                                        Smart Vision School Sp. z o.o.

ul.Koszykowa 10/4

00-564, Warszawa

 

 

 

OŚWIADCZENIE
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja, ……………………………… niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od Umowy świadczenia usług w przedmiocie Kursu językowego ………………………………………………………………., zawartej w dniu …………………………….

 

Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………… .

 

 

………………………………

(data, podpis konsumenta)